logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรแผนกช่างเชื่อมโลหะ

พิมพ์ PDF

อ.บอล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 อ.เลศชาย อ.อสรพงษ อ.สาธต