บุคลากรแผนกพณิชยการ

พิมพ์ PDF

แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

อ.ภททราภรณ

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

อ.อโณทย

 

แผนกวิชาการบัญชี

อ.สาคร

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

อ.พมลรตน อ.รชดา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.พรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.สายชล  อ.ณฐพชร อ.ศรณย