logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคารสถานที่

พิมพ์ PDF

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ตั้งอยู่ที่ 316 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

  อยู้ใกล้วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ 

ผงอาคาร 2563

35269640 1853046131426051 3233758001886134272 o

 94886130 262668414871121 8047414608299819008 n

 

page7 DSC02944

ชื่ออาคาร อาคาร 4
 ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 48 เมตร
 ประโยชน์ใช้สอย  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น / สำนักงาน                 
 เลขที่อาคาร  14
 วันเดือนปีที่ได้มา  4 ส.ค. 2539
 ราคาก่อสร้าง  11,500,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพบรรเจิด
 ที่มาของเงิน  -

 

 page7 DSC02941

ชื่ออาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี (อาคาร 5)
 ลักษณะอาคาร  ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 40.50 เมตร                    
 ประโยชน์ใช้สอย  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
 เลขที่อาคาร  20
 วันเดือนปีที่ได้มา  23 ธ.ค. 2539
 ราคาก่อสร้าง  10,350,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ่นส่วนจำกัดเทพบรรเจิด
 ที่มาของเงิน  -

page7 DSC02948

ชื่ออาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (อาคาร 6)
 ลักษณะอาคาร  ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 45 เมตร                   
 ประโยชน์ใช้สอย  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น                                  
 เลขที่อาคาร  21
 วันเดือนปีที่ได้มา  24 ธ.ค.2542
 ราคาก่อสร้าง  9,350,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ่น่สวนจำกัด ป.ศิริรักษ์ก่อสร้าง
 ที่มาของเงิน  -

 

page7 DSC02971

ชื่ออาคาร โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ 1
 ลักษณะอาคาร  ชั้นเดียวหลังคาทรงจั่วขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร      
 ประโยชน์ใช้สอย  โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
 เลขที่อาคาร  13
 วันเดือนปีที่ได้มา  24 ก.ค. 2531
 ราคาก่อสร้าง  899,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิทธิกรพิจิตร
 ที่มาของเงิน  -

ประเมน ๑๙๐๙๐๕ 0060

ชื่ออาคาร อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
 ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดอาคาร 13.50 เมตร x 28 เมตร และมีขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร

ไม่น้อยกว่า 15.50 เมตร 29เมตร

 ประโยชน์ใช้สอย ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์
 เลขที่อาคาร  
 วันเดือนปีที่ได้มา 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 ราคาก่อสร้าง 9,352,001 บาท
 ผู้ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชอรุณ คอนสตรัคชั่น
 ที่มาของเงิน  งบประมาณ

page7 DSC02981

ชื่ออาคาร โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
 ลักษณะอาคาร  ชั้นเดียวหลังคาทรงจั่วขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร
 ประโยชน์ใช้สอย  โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
 เลขที่อาคาร  15
 วันเดือนปีที่ได้มา  30 ม.ค. 2533
 ราคาก่อสร้าง  1,290,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพบรรเจิด
 ที่มาของเงิน  -

 

page7 DSC02952

ชื่ออาคาร อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (ฝ่ายวิชาการ)
 ลักษณะอาคาร
 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 8  เมตร ยาว 10  เมตร                                         
 ประโยชน์ใช้สอย สำนักงานฝ่ายวิชาการ 
 เลขที่อาคาร  
 วันเดือนปีที่ได้มา  2546
 ราคาก่อสร้าง  -
 ผู้ก่อสร้าง  -
 ที่มาของเงิน  -

 

page7 DSC02968

ชื่ออาคาร บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 14 ห้อง
 ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น มีบรรไดตรงกลาง
ขนาดกว้าง 11  เมตร ยาว 27  เมตร
 ประโยชน์ใช้สอย  ห้องพัสดุ  บ้านพักครู เจ้าหน้าที่                                           
 เลขที่อาคาร  19
 วันเดือนปีที่ได้มา  27  มีนาคม 2538
 ราคาก่อสร้าง  5,956,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  หจก.เทพบรรเจิด
 ที่มาของเงิน  งบประมาณ

  page7 DSC02953

ชื่ออาคาร  บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น                                                     
 ลักษณะอาคาร เรือนแถว 2 ชั้น 5 หน่วย หลังคาทรงจั่ว กว้างหน่วยละ 6 เมตร ลึก 6 เมตร
 ประโยชน์ใช้สอย บ้านพักครู
 เลขที่อาคาร  16
 วันเดือนปีที่ได้มา  14 กุมภาพันธ์ 2533
 ราคาก่อสร้าง  997,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง ห้างหุ่นส่วนจำกัดอิทธิกรพิจิตร
 ที่มาของเงิน -

page7 DSC02963

ชื่ออาคาร บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น
 ลักษณะอาคาร  เรือนแถว 2 ชั้น 5 หน่วย หลังคาทรงจั่ว กว้างหน่วยละ 6 เมตร ลึก 6 เมตร  
 ประโยชน์ใช้สอย  บ้านพักครู
 เลขที่อาคาร  12
 วันเดือนปีที่ได้มา  18 มิถุนายน 2530 
 ราคาก่อสร้าง  1,150,000 บาท
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ่นส่วนจำกัดอิทธิกรพิจิตร
 ที่มาของเงิน  -

page7 DSC02958

ชื่ออาคาร  บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น                                         
 ลักษณะอาคาร  หลังคาทรงปั้นหยา ขนาดกว้าง 5.7 เมตร ยาว 8.05 เมตร
 ประโยชน์ใช้สอย  บ้านพักผู้อำนวยการ
 เลขที่อาคาร 17
 วันเดือนปีที่ได้มา 14 สิงหาคม 2533
 ราคาก่อสร้าง  596,000
 ผู้ก่อสร้าง  ห้างหุ่นส่วนจำกัดอิทธิกรพิจิตร
 ที่มาของเงิน  -

 

 5 

ชื่ออาคาร โรงอาหาร
 ลักษณะอาคาร  -                                                                           
 ประโยชน์ใช้สอย  โรงอาหาร                                                              
 เลขที่อาคาร  
 วันเดือนปีที่ได้มา  -
 ราคาก่อสร้าง  -
 ผู้ก่อสร้าง  -
 ที่มาของเงิน  -