logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานวิจัยพัฒนาฯ

พิมพ์ PDF

รปขนเวบ

 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดหารศึกษา  การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตาทมลำดับขั้นตอน
  6. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย