logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานบุคลากร

พิมพ์ PDF

อ.พรรณ

หัวหน้างานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  4. ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์       การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
  6. ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา
  7. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
  8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  9. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  เอกสารงานบุคลากร  

            1.  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ

            2.  การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานการสอน