logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานทะเบียน

พิมพ์ PDF

อ.ดษฎ

หัวหน้างานทะเบียน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

 1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
 3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. ดำเนิน การให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืน สภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  นักศึกษา
 6. ตรวจ สอบรายชื่อ  นักเรียน  นัก ศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพ การเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามควรแก่กรณี
 7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR)  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
 9. ให้ บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. รับ และดำเนินการเกี่ยวกับ..คำร้องต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล   วันเดือนปีเกิด  เป็นต้น
 11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตาม ระเบียบ
 12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
 13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
 16. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  เอกสารงานทะเบียน