logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูลสถานประกอบการ

พิมพ์ PDF

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2562

ชื่อสถานประกอบการ

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

โทรศัพท์

วันที่ลงนามความร่วมมือ

โรงเรียนดงเลือเหลืองพิทยาคม

นายบุญญา คามเกตุ

 

27-ก.ย.-62

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

 

27-ก.ย.-62

โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย

นายธวัช ขาวผ่อง

 

27-ก.ย.-62

โรงแรม Lithai Guest House

นางอรกิติ พุ่มสะอาด

 

13-พ.ค.-62

ร้านกรไดนาโม

นายกรกต แก้วจันทร์

 

13-พ.ค.-62

ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน

นายเจตร อำดอนกลอย

 

13-พ.ค.-62

ธนาคารออมสิน (สาขาราชรถ)

นางมัณฑนา ไพศาลนรเสรี

 

13-พ.ค.-62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอคเซ็ลเล็นซ์ เทคโนโลยี

 

 

13-พ.ค.-62

ห้างหุ้นส่วน พิษณุการุณ

นายเฉลิมชัย กรุณกิจ

 

13-พ.ค.-62

ร้านสมเกียรติการช่างบ้านคลอง

นายสมเกีรยติ

 

13-พ.ค.-62

ร้านเสียงเกษม

นายพงศ์พันศ์ คงทอง

 

13-พ.ค.-62

ร้าน ก.อะไหล่เกษตรยนต์

นายสมเกียรติ ชูจิตร

 

13-พ.ค.-62

ร้านอาทิตย์คอมพิวเตอร์

นายวิชิต นาคบรรณ์

 

13-พ.ค.-62

ร้านคลองหนึ่งมอเตอร์

นายสวัสดิ์ จันทะสอน

 

13-พ.ค.-62

ร้านสากลโทรทัศน์ไฟฟ้า พิจิตร

นายเฉลิมพล ชัยศักดิ์เลิศ

 

13-พ.ค.-62

บริษัท ท็อปพล่าซ่า จำกัด (พิษณุโลก)

นางสาวพนทิรา ศรีทองพนาบูลย์

 

13-พ.ค.-62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีปสแตนเลสพิษณุโลก

นายประทีป คงทิพย์ธีรศรี

 

13-พ.ค.-62

ร้านเล็กเซอร์วิส

นายบุญสม เที่ยงอยู่

 

13-พ.ค.-62

บริษัท เรือนแพ การ์เดน กรีน จำกัด

นายอภัย ทมขำ

 

13-พ.ค.-62

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2559

ชื่อสถานประกอบการ

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

โทรศัพท์

วันที่ลงนามความร่วมมือ

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

นายชุมพล สุวิเชียร

 

4-พ.ค.-59

โรงเรียนบ้านหนองขาว

นายธีรเมธ วงศ์ปัญติ

 

4-พ.ค.-59

โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

นางอนงค์ เนตรทิพย์

 

4-พ.ค.-59

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2558

ชื่อสถานประกอบการ

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

โทรศัพท์

วันที่ลงนามความร่วมมือ

โรงเรียนสายคำโห้

นายดิเรก ทับอินทร์

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนบึงสีไฟ

นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง

นายทวีป ธรรมมานุวัติ

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

นายนิคม สุขสะอาด

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนวัดบ้านไร่

นายสุวัฒน์ คำดา

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

นายสุทัศน์ ปั้นเพ็ง

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนวัดหนองไผ่

นายเสนาะ ศรีพิเศษ

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนวัดคลองโนน

นายประเสริฐ เลิศรัตน์เดชากุล

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม

นายนิพนธ์ พุ่มมี

 

16-ก.ย.-58

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก

นายทวิช ศรีสวัสดิ์

 

16-ก.ย.-58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี

 

1-ก.ค.-58

ธนาคารออมสิน (สาขาเนินมะปราง)

นายสมชาย ศิลป์สุวรรณ

 

1-ก.ค.-58

ร้านอู่ช่างศักดิ์

นายสุพิศักดิ์ มากมูล

 

1-ก.ค.-58

เทศบาบตำบลไผ่รอบ

นายเรียบ โสสุด

 

1-ก.ค.-58

บริษัท วีอาร์คอมพิวเตอร์ พลาซ่า จำกัด

นายวิศวะ สุนทรจันทร์

 

1-ก.ค.-58

บริษัท พิจิตรเอนกยนต์ จำกัด

นายสุพจน์ เอนกพงษ์

 

1-ก.ค.-58

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว

นายสถิตย์ เมืองนก

 

1-ก.ค.-58

ร้านสำรวยดีเซล

นายสำรวย มณีศรีวิวฒนา

 

1-ก.ค.-58

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)

นางสาวน้ำฝน ชิดเชื้อ

 

1-ก.ค.-58

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

จ.ส.อ. สะท้าน อิ่มอยู่

 

1-ก.ค.-58

ร้านโชคชัยเซอร์วิส

นายโชคชัย เกิดยิ้ม

 

1-ก.ค.-58

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

นายมนูญ ดิษเสถียร

 

1-ก.ค.-58

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน (สาขาที่ 61)

นายอุดม งามสงวน

 

1-ก.ค.-58

ร้านชัยมอเตอร์

นายวันชัย จาริยาภรณ์

 

1-ก.ค.-58

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวชิรบารมี

นายดิษพล ทองภักดี

 

1-ก.ค.-58

ร้านอู่ช่างเปี๊ยก

นายสมศักดิ์ แก้วมั่น

 

1-ก.ค.-58

ร้านอู่มาโนช การช่าง

นายมาโนช รุ่งอินทร์

 

1-ก.ค.-58

ร้านทับปรูการช่าง

นายอามร มูลเมือง

 

1-ก.ค.-58

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2557

ร้านวิชัยอะไหล่ยนต์

นายวิชัย สมศักดิ์

 

29-ส.ค.-57

ร้านออกแบบทรงผมชาย

นายวัชรพงศ์ อุปราพงศ์

 

29-ส.ค.-57

เทศบาลเมืองพิจิตร

นายประกาศิต ยูวะเวส

 

21-ส.ค.-57

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

นายประเสริฐ ธัญญเจริญ

 

29-ส.ค.-57

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (สาขา 7)

นางสาวมนัสนันท์ ชัยกิตติศิลป์

 

29-ส.ค.-57

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้

นายธรรมเนียม เพ็ชรพงษ์

 

29-ส.ค.-57

ร้านอาหารครัวครูเลิศ

นางอนัญญา ด่านไทยฟ้า

 

29-ส.ค.-57

ร้านบายศรีภูไท

นายเทิดเกียรติ ยนต์ชัย

 

29-ส.ค.-57

ร้านชมนาดงานฝีมือ

นางแน่งน้อย เลอสิบ

 

29-ส.ค.-57

โรงเรียนบ้านดงกลาง

นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน

 

29-ส.ค.-57

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

พระเมธีธรรมประนาท

 

29-ส.ค.-57

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

นายเล็ก เจียมศรีชัย

 

14-มี.ค.-56

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์

 

14-มี.ค.-56

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ

 

14-มี.ค.-56

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นายสมศักดิ์ พวงบานชื่น

 

14-มี.ค.-56

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2554

บริษัท ปทุมธานีฮอนด้าคาร์    จำกัด

 

02-58173008

27-มิ.ย.-54

ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์

056-691200

27-มิ.ย.-54

R.M.มอเตอร์ไบด์

นายวินิจ แก้วอัคชาติ

080-6474142

27-มิ.ย.-54

คลีนิคนพรัตน์มอเตอร์

นายเฉลิม ดุนคุณยงค์

089-6432003

27-มิ.ย.-54

อู่ช่างแก่บริการ

นายเชาวลิต ทับทิม

056-671352

27-มิ.ย.-54

อู่นิคมการช่างดงกลาง

นายนิคม สุขเล็ก

086-2134372

27-มิ.ย.-54

อู่ช่างอ๊อดมอเตอร์โซด์

นายกฤษฎา สวนเศรษฐ

089-6433941

27-มิ.ย.-54

คลีนิครถยนต์

นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์

081-4753484

27-มิ.ย.-54

เรือนจำจังหวัดพิจิตร

 

 

27-มิ.ย.-54

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

นางสาวเอื้ออารี คัชมาตย์

056-611165

27-มิ.ย.-54

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

นายพรชัย จงศิริรักษ์

056-613534

27-มิ.ย.-54

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

นางสาวพรรณี สัสดีแพง

056-615595

27-มิ.ย.-54

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร

นายจีระวุธ ชัยโยธา

056-612317

27-มิ.ย.-54

โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร

นายประเวศน์ ศิริศิลป์

056-612518

27-มิ.ย.-54

ร้านทีเอ็มคอมพิวเตอร์

นายกิตติราช สิริตัง

082-4091751

27-มิ.ย.-54

ร้านด๊อกเตอร์เซอร์วิส

นายจักรพงศ์ สินสุข

083-9569204

27-มิ.ย.-54

อู่มิตรว่องไว

นายสุเชาว์ แก้วกาญจนะวงษ์

089-4614946

27-มิ.ย.-54

หจก.มาสเตอร์บอดี้คาร์

คุณกรรณิกา ทองศรี

056-612573 ต่อ 117

27-มิ.ย.-54

ก.เจริญการช่าง

นายอนุสรณ์ แสนเสนา

081-0375286

27-มิ.ย.-54

ร้านศิกานต์คอมพิวเตอร์

นางสาวศิริกานต์ ธิตะจารี

087-2051900

27-มิ.ย.-54

ร้านชาละวันออโต้ซาวด์

คุณวิรัญชณา คมขำหนัก

056-650959

27-มิ.ย.-54

หจก.พ.วิริยะก่อสร้าง

นายเจษฎาพร วิริยะอารีธรรม

056-699184

27-มิ.ย.-54

ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน

นายอำนวย พานทอง

056-695136

27-มิ.ย.-54

ธนาคารเพื่อการเกษตร    สาขาวังทรายพูน

นายบุญเลิศ เผ่าสวัสดิ์

056-695119

27-มิ.ย.-54

หจก.อบการช่าง

นายอบ ธรรมมา

081-8878109

27-มิ.ย.-54

ร้านดวงใจอ๊อกเชื่อม

คุณดวงใจ เทพอินทร์

083-1621943

27-มิ.ย.-54

อู่ช่างชิดบริการ

นายดำริ ด้วงชิด

089-0164591

27-มิ.ย.-54

สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน

นางถิราภรณ์ ศรีสุเทพ

056-621286

27-มิ.ย.-54

บริษัท อัคราไม่นิ่ง จำกัด

นางอาภรณ์ มาลาลาภ

089-7065497

27-มิ.ย.-54

อู่ช่างโอสากเหล็ก

นายดิเรก แก้วจันทร์

081-1821839

27-มิ.ย.-54

P.T.การช่างสากเหล็ก

นายพรเทพ ดำริวงษ์

056-698196

27-มิ.ย.-54

อู่ช่างหม่องสากเหล็ก

นายหม่อง

089-6422660

27-มิ.ย.-54

โรงกลึงรุ่งพัฒนา

นายรุ่ง จันทร์กลิ่น

081-7074811

27-มิ.ย.-54

อู่ช่างแดงดงไทร

นายหย่า แซ่หลิว

081-9153946

27-มิ.ย.-54

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2553

บริษัท คูโบต้าทั้งทองพิจิตร    จำกัด

นายนิกร ทั่งทอง

056-653221

21-ต.ค.-53

อู่ล้อมการช่าง

นายล้อม สระทองรอด

081-9737334

18-ต.ค.-53

อู่ระเบียบการช่าง

นายระเบียบ สาระจันทร์

086-9380132

18-ต.ค.-53

ร้านช่างโป๋

นายเกษตรชัย อินทรทัศน์

083-6242146

18-ต.ค.-53

ร้านทองคำดีเซลพิจิตร

นายพินิจพงษ์ สุวรรณิน

056-613474

18-ต.ค.-53

อู่สำเร็จเพ้นท์

นายสำเร็จ วะสะศิริ

086-9334182

18-ต.ค.-53

อู่กุลจันทร์การช่าง

นายบุญเรือง กุลจันทร์

081-0398646

18-ต.ค.-53

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงค์กุล

056-651166

18-ต.ค.-53

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร

นายสุรเสน ทั่งทอง

056-611323

18-ต.ค.-53

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ    จังหวัดพิจิตร

นายอนันต์ พรหมดนตรี

 

18-ต.ค.-53

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายประกิต โสดานิล

056-615092

18-ต.ค.-53

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

นายสมยศ บรรเจิดศิลป์

043-2581014

18-ต.ค.-53

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

นายเฉลิม แพพ่วง

056-671371

18-ต.ค.-53

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ

 

080-5050866

18-ต.ค.-53

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

นายโชคชัย ด่านรุ่งโรจน์

056-616285

18-ต.ค.-53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นายนำพล เสมาทอง

056-615122

18-ต.ค.-53

ร้านจ.ใจดีโมบาย

นายศราวุธ ใจดี

089-2679292

18-ต.ค.-53

ร้าน Power Speed

นางทัดดาว โตดี

085-6055535

18-ต.ค.-53

ร้านพีอาร์เซอร์วิส

นางสาววันทนีย์ งามสน

085-0507230

18-ต.ค.-53

ร้านวังมอเตอร์ไซด์

นายวัง ชื่นทิม

089-7057108

18-ต.ค.-53

ร้านเจมส์อะไหล่แต่ง

นายจักรภพ คะระนันท์

085-6029961

18-ต.ค.-53

หจก.ไทยสิริเซลล์แอนด์เซอร์วิส

นายนิทัศน์ ตั้งเที่ยงธรรม

056-613585

18-ต.ค.-53

ร้านบิ๊กโบนัส

นางสาวธัญสญา อินหันต์

083-6225159

18-ต.ค.-53

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง

นายมัด จันทร์เรือง

056-856133

18-ต.ค.-53

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายท่ง

นายสมบุญ พวงพันธ์

086-4494374

18-ต.ค.-53

ร้านสมดุล

นายสมดุล เกสร

089-2347325

18-ต.ค.-53

อู่บารมีเกษตรยนต์

นางพัชรี จันทร์วงศ์

056-900789

18-ต.ค.-53

ร้านสวรรค์สวิทซาวด์

นายศุภโชค โสดานิล

089-8588348

17-ต.ค.-53

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

นายสุรพล วิบูลย์ญาณ

056-674227

13-ต.ค.-53

สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์

056-697306

13-ต.ค.-53

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

นายปราโมทย์ แก้ววิเชียร

056-689076

21-มิ.ย.-53

ร้านวิชิตกันชน

นางอรวรรณ เจริญวงค์

089-2486753

18-มิ.ย.-53

ร้านเพียรการช่าง

นายเพียร พูลคล้าย

081-6049447

18-มิ.ย.-53

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2552

อู่โกอ่าง

นายสุเทพ ชัยศักดิ์เลิศ

089-6439487

5-ส.ค.-52

สำนักงานบริการลูกค้า    กสท.พิจิตร

นายธนสักดิ์ ผิมหอม

056-611970

5-ส.ค.-52

ร้านโมดิฟายอิเล็กทรอนิกส์

นายบุญนำ น้ำผึ้ง

089-7057713

5-ส.ค.-52

ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน

นายจิระชัย สุขเขียว

056-695180

5-ส.ค.-52

อู่ช่างเลิศ

นายบุญเลิศ บุญเย็น

081-6744803

5-ส.ค.-52

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียร์คา    จำกัด มหาชน

นายมารุจน์ อ่อนนิ่ม

02-4200076

4-ส.ค.-52

บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์    จำกัด

 

02-384-2889

4-ส.ค.-52

ร้านเอ็มเคคอมพิวเตอร์

นายธีรพล อ่ำสิงห์

056-650770

4-ส.ค.-52

ร้านโทนอิเล็กทรอนิกส์

นายอำนาจ อัครพรสถิต

056-651409

4-ส.ค.-52

ห้างห้นส่วนจำกัด    พี-พาวเวอร์คอมพิวเตอร์

นางสาวพรรณกร ปานฤทธิ์

056+614733

4-ส.ค.-52

วีอาร์พลาซ่า จำกัด

นางอรพรรณ ทองบุญ

056-612255

4-ส.ค.-52

ร้านเอสอาร์คาร์ออดิโอ

นายสำเริง ชูจิตร

056-615033

4-ส.ค.-52

หจก.คำรณสื่อสาร

นายคำรณ ดวงปัญญาสว่าง

056-650689

4-ส.ค.-52

โรงเรียนบ้านเนินขวาง

นายไพบูลย์ อยู่สุข

056-61924

4-ส.ค.-52

บริษัท อลีนกิจสยามจำกัด    สาขาตะพานหิน

นางกรทอง สิริพรภิญโญ

056-621450

4-ส.ค.-52

พีสกรีน จำกัด

นางพรทิพย์ พึงรัศมี

02-8098623

31-ก.ค.-52

พีเอ็ม สมบุญบริการ

นายดงเย็น เปลี่ยนสนิท

086-6104875

31-ก.ค.-52

บริษัท สยามนิสสันพิจิตร

นายสาคร ทองด้วง

056-611022

31-ก.ค.-52

บริษัท พิจิตรฮอนด้าคาร์ส    จำกัด

นางเยาวลักษณ์ นวลแตง

056-652826

31-ก.ค.-52

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

นายพรชัย อุ้ยแสง

056-612005

31-ก.ค.-52

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร

นางวรรณเพ็ญ แท่งทอง

056-613557

31-ก.ค.-52

องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

นายเดวิด ปันใจ

056-990541

31-ก.ค.-52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

056-613463

31-ก.ค.-52

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

นายพิษณุ คำเผื่อน

056-611873

31-ก.ค.-52

ร้านวิโรจน์คอมพิวเตอร์

นายวิโรจน์ อินทโชติ

056-616713

31-ก.ค.-52

ร้านคลินิกคอม

นายเสน่ห์ บายสุวรรณ

056-612818

31-ก.ค.-52

ร้านซิสเต็มคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิสด์

นายสรภพ ทองแดงจริกุล

056-652993

31-ก.ค.-52

ร้านพลคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญนิภา มันตะรักษ์

056-612889

31-ก.ค.-52

สถานีอนามัยตำบลวังหว้า

นายนิคม เม่นรักษ์

056-623830

31-ก.ค.-52

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

นายนรงฤทธิ์ เนียมสนิท

056-950000

30-ก.ค.-52

ชิตมอเตอร์ไซด์

นายสิทธิชัย ลอยพงษ์ศรี

086-5908364

29-ก.ค.-52

ร้านเพชรมอเตอร์ไซด์

นายสอนเพชร สอนขำ

089-7040506

29-ก.ค.-52

มาณัสการช่าง

นายมาณัส พลิ้งลูกอินทร์

056-652382

29-ก.ค.-52

อู่อาโนยนต์

นายสำราญ สืบอ่ำ

081-533007-8

29-ก.ค.-52

ดุสิตการช่าง

นายดุสิต จันทรมาศ

056-671409

29-ก.ค.-52

หจก.พิจิตรเอนกยนต์ จำกัด

นายจิรวัฒน์ เอนกพงษ์

056-613579

29-ก.ค.-52

อู่เฉลิมมอเตอร์พิจิตร

นายเฉลิม ม่วงเย็น

086-7371212

29-ก.ค.-52

อู่เคาะพ่นสีช่างหิ้ว

นายสันติ พึงประดิษฐ์

089-4377316

29-ก.ค.-52

เพชรบุญธรรม

นายไพฑูรย์ อินทรเลิศ

056-651080

29-ก.ค.-52

ร้านพิจิตรการยาง 1

นายกาล องค์ชัยวัฒนะ

056-611246

29-ก.ค.-52

ร้านชาละวันอิเล็กทรอนิกส์

นายพยอม อาสมาน

056-651480

29-ก.ค.-52

ร้านสยามโฟน

นางสาวธันยกานต์ มาเอ้ย

056-651233

29-ก.ค.-52

ปฐมชัยแอร์

นายปฐมชัย มีศรี

083-8237018

29-ก.ค.-52

ร้านด็อกเตอร์เซอร์วิส

นายจักรพงษ์ สินสุข

084-6227966

29-ก.ค.-52

ไผ่ท่าโพการยาง

นางสาวจิมรั้ง สองเมือง

056-612517

29-ก.ค.-52

อู่ธนกิจมอเตอร์

นายธวัช กิมเฉย

056-623193

29-ก.ค.-52

สำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายสมควร ภู่ประเสริฐ

056-699202

29-ก.ค.-52

อู่บุญธรรม

นายบุญูธรรม บำรุงผล

086-2163719

28-ก.ค.-52

บางระกำศูนย์ล้อ

นายณติพงษ์ ณรงค์ชัย

055-297373

27-ก.ค.-52

แขวงการทางพิจิตร

นายอุมัยวัชญ์ อารัชเพรีย

056-697017

27-ก.ค.-52

อู่ปรีชายนต์

นายปรีชา ทวีสาร

089-2718200

27-ก.ค.-52

ร้านช่างแห้ง(เขารูปช้าง)

นายพรสิริชัย ทองปาน

056-697491

27-ก.ค.-52

บริษัท รุ่งเรืองเอนกยนต์    จำกัด

นายพีรกุล วสันติวงศ์

056-654286-8

27-ก.ค.-52

อู่เคี้ยงการช่าง

นายไพศาล เพชรเจริญทอง

056-612950

27-ก.ค.-52

บริษัท มิตซูวุฒิกลการ จำกัด

นายลาภ องค์วรวุฒิ

056-613536

27-ก.ค.-52

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

นายอมร กิตติกวางทอง

056-612675

27-ก.ค.-52

สำนักงานหอการค้าจังหวัดพิจิตร

นางสมคิด ปิ่นณรงค์

056-613114

27-ก.ค.-52

สำนักงานประชาสัมพันธ์

นายชัชณัฐ นาคไพจิตร

056-611611

27-ก.ค.-52

ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร

นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร

056-611147

27-ก.ค.-52

ร้านรัตนะอินเตอร์คอม

นายรัตนะ เนืองนุช

056-611292

27-ก.ค.-52

บริษัท    แอลเอพีเทรดดิ้ง(2004)จำกัด

นายลาภ องค์วรวุฒิ

056-612750-1

27-ก.ค.-52

ร้านสมาร์ทคอมพิวเตอร์

นายธนิตศักดิ์ ชัยกิตติศิลป์

081-9012927

27-ก.ค.-52

สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล

056-681117

27-ก.ค.-52

ร้านทวนการไฟฟ้า

นายประทวน ศรีแพทย์

056-652284

24-ก.ค.-52

ร้าน TV ดิจิตอล

นายสุรพร คูทอง

056-615970

24-ก.ค.-52

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

นายขจิตต์ บำรุงปรีชา

056-611385

24-ก.ค.-52

โรงพยาบาลพิจิตร

นายธำรง หาญวงศ์

056-611355

24-ก.ค.-52

บริษัทสหแพทย์พิจิตร จำกัด

นายประกอบ แสนมั่นคงกุล

056-612791-3

24-ก.ค.-52

ร้านปิยะภัณฑ์เทรดดิ้ง

นายปิยะ อัมพฤกษ์

056-615526

24-ก.ค.-52

บริษัท ชัยพงษ์พลาซ่า จำกัด

น.ส. กฤติกา เธียรชัยพงษ์

056-611302

24-ก.ค.-52

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง

นายป้อม อญุ่เต็มสุข

056-901660

24-ก.ค.-52

หจก.ณัฐมงคลก่อสร้างพิจิตร

น.ส.สุรัญชนา เฉลียวสัมพันธ์

08-4620-5354

23-ก.ค.-52

อู่สองพี่น้องคาร์บอดี้

นายไพฑูรย์ เพชรเจริญทอง

056-612960

23-ก.ค.-52

อู่เครารถยนต์

นายดำริ ประยูรยิ้ม

056-651202

23-ก.ค.-52

อู่ช่างศักดิ์

นายสุพิศักดิ์ มากมูล

08-9906-7020

23-ก.ค.-52

อู่สุทนการช่างยนต์

นายสุทน ดีงิ้ว

056-616096

23-ก.ค.-52

เบริทซาว์ด

นายบรรจง โพธิ์เหลือ

08-7522-0239

23-ก.ค.-52

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด

นายพิเชษฐ จินตนาการวิลัย

056-685299

23-ก.ค.-52

ร้านครอคโคไดซาวด์

นางจิราพร โพธิ์เหลือ

056-615199

23-ก.ค.-52

ท.อาณัติเซอร์วิส

นายจรินทร์ ก๊กมาศ

08-6680-3667

23-ก.ค.-52

ร้านหัวหินแอร์

นายสมภพ แจ้งสว่างวงค์

056-611422

23-ก.ค.-52

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายชด เอมดี

056-695185

23-ก.ค.-52

อู่พิณทองเซอร์วิส

นายจำลอง เคลาพิณ

08-6737-6300

23-ก.ค.-52

อู่ช่างเตี้ยทุ่งโม่ง

นายโผน สุ่มยง

056-618182

23-ก.ค.-52

ร้านโทโยบริการ

นายบุญแล ออมสิน

08-1886-1589

23-ก.ค.-52

เล็กการช่าง

นายเสริม อยู่พันธ์

08-1431-1908

23-ก.ค.-52

บริษัท ส.ศิริชัย คอนกรีต    จำกัด

น.ส.ธัญญาพร สุริยาวงษ์

056-668212

23-ก.ค.-52

อู่ศุกร์สำราญยนต์

นายสำราญ จอมทอง

08-6675-0175

23-ก.ค.-52

ส.สามมนต์

นายพีรรัช บุญคง

056-699252

23-ก.ค.-52

ร้านประสงค์แอร์

นายประสงค์ จักรขุนซี

056-653387

23-ก.ค.-52

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ปี 2551

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่    3

นายพรเทพ การศัพท์

056-613161

16-มิ.ย.-51

ร้านต้นอ้อคอมพิวเตอร์

นายสุทธิชัย คลังเพชร

056-616085

16-มิ.ย.-51

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

นางสาวอารีย์ กอเจริญรัตน์

056-611318

16-มิ.ย.-51

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

นายทองอยู่ บุญชู

056-856100

16-มิ.ย.-51

ร้านสมายคอมพิวเตอร์

นายพิเชษฐ์ แก้วสว่าง

086-1999493

16-มิ.ย.-51

สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด

นายประพันธ์ วิริยะ

056-641304

16-มิ.ย.-51

อู่ ป.การช่าง

นายสมใจ ดำริวงษ์

085-8755114

16-มิ.ย.-51