logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

พิมพ์ PDF

 

นายบญชอบ โพธประเสรฐ

 


   นายวฒพงษ เขมลาบรหาร         นายวฒพงษ เขมลาวชาการ 

          นางพมลรตน  บระตะ1          นายศรายทธ หอมใจมน