ข้าราชการครู

พิมพ์ PDF

 จำนวนข้าราชการครู

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  จำนวน 21 คน

 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

อ.ศรายทธ

 

สาขาวิชาช่างเชื่อม

อ.บอล

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อดร อ.ชลต อ.ดษฎ

 

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ.ณรงค อ.กตตพงษ

 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด

รปขนเวบ

 

สาขาวิชาการบัญชี

อ.สาคร อ.พมลรตน อ.รชดา

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 อ.พรรณ อ.สายชล

แผนกวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อ.ชาลดา 1 2 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

อ.แหมม อ.หนง 

 

 

แผนกวิชาฝึกอบรมอาชีพและบริการวิชาชีพ

 

อ.ถาวร อ.สรยา