logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าราชการครู

พิมพ์ PDF

 จำนวนข้าราชการครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร  จำนวน 15 คน

 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 อ.ศรายทธ พนหลง

สาขาวิชาช่างเชื่อม

อ.บอล

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อดร อ.ชลต อ.ดษฎ

 

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ.ณรงค 

 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด

รปขนเวบ

 

สาขาวิชาการบัญชี

อ.สาคร อ.พมลรตน อ.รชดา

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 อ.พรรณ อ.สายชล

แผนกวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

พนหลง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 อ.หนง 

 

 

แผนกวิชาฝึกอบรมอาชีพและบริการวิชาชีพ

 

 อ.สรยา พนหลง