logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557

พิมพ์ PDF

ประกาศ (ตารางสอบ V-NET 2557 ปวส..) ดาวน์โหลด download

ประกาศ (ตารางสอบ V-NET 2557 ปวช..) ดาวน์โหลด download