logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวนบุคลากรในภาพรวม

พิมพ์ PDF

 

     1.   ผู้บริหาร                รวมจำนวน      2  คน

     2.   ข้าราชการครูผู้สอน       รวมจำนวน    16  คน

     3.   ข้าราชการพลเรือน         ไม่มีอัตรา

     4.   ลูกจ้างประจำ                 รวมจำนวน     5  คน  (จำนวนนี้ทำหน้าที่สอน จำนวน 2 คน)  

     5.   พนักงานราชการครู         รวมจำนวน    10  คน

     6.   ลูกจ้างชั่วคราว             รวมจำนวน    25  คน

     7.   ครูพิเศษสอน                  รวมจำนวน    20  คน          

รวมบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน   78  คน   ข้อมูล ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565