จำนวนบุคลากรในภาพรวม

พิมพ์ PDF

 

     1.   ผู้บริหาร         รวมจำนวน            2   คน

     2.   ข้าราชการครูผู้สอน   รวมจำนวน   16    คน

     3.   ข้าราชการพลเรือน   ไม่มีอัตรา

     4.   ลูกจ้างประจำ   รวมจำนวน     5   คน (จำนวนนี้ทำหน้าที่สอน จำนวน 2 คน)

     5.   พนักงานราชการครู   รวมจำนวน       10     คน

     6.   ลูกจ้างชั่วคราว   รวมจำนวน       22   คน

     7.   ครูพิเศษสอน   รวมจำนวน   18 คน

รวมบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน   73  คน   ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2564