logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

SAR ปีการศึกษา 2554

พิมพ์ PDF

SAR ตอนที่ 1      SAR ตอนที่ 2-4   

SAR ตอนที่ 5.1   SAR ตอนที่ 5.2 

SAR ตอนที่ 5.3   SAR ตอนที่ 6