logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง)

พิมพ์ PDF

ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง)