ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559

พิมพ์ PDF

ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559

 

หนังสือประกาศให้ใช้เกณฑ์ SAR 2559

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559