logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559

พิมพ์ PDF

ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559

 

หนังสือประกาศให้ใช้เกณฑ์ SAR 2559

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559