สรุปผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

พิมพ์ PDF

สรุปผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการประเมนศนยบมเพาะฯ2563