ประกาศ

พิมพ์ PDF

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ ๔ ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม