logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

พิมพ์ PDF

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562