ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

พิมพ์ PDF

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 2019)

LINE 1621587989143LINE 1621587996978