logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555

พิมพ์ PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานราบรวมข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง 2555