logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พนักงานราชการ

พิมพ์ PDF

จำนวนพนักงานราชการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร จำนวน 10 คน

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

อ.สขจตตา

 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

อ.กลาณรงค

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

อ.จำนงค อ.สวทย อ.อนสรณ อ.เจรญศกด

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

อ.อสรพงษ อ.เลศชาย

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ.กฤษณะ

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ณฐพชร