พนักงานราชการ

พิมพ์ PDF

จำนวนพนักงานราชการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จำนวน 10 คน

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

อ.สขจตตา

 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

อ.กลาณรงค

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

อ.จำนงค อ.สวทย อ.อนสรณ อ.เจรญศกด

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

อ.อสรพงษ อ.เลศชาย

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ.กฤษณะ

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ณฐพชร