logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรแผนกอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์ PDF

อ.ณรงค

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 อ.กฤษณะ  พนหลง