ครูพิเศษสอน

พิมพ์ PDF

จำนวนครูพิเศษสอน

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จำนวน 9 คน

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  อ.ประวณา

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

อ.อนชา อ.วชา

 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

อ.สาธต

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อภสทธ

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ศรณย

 


สาขาวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

อ.อโณทย


แผนกวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อ.ธระรฏฐ

 

แผนกวิชาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ

อ.ธนพล