ครูพิเศษสอน

พิมพ์ PDF

จำนวนครูพิเศษสอน

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จำนวน 18 คน

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 พนหลง 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

อ.อนชา อ.วชา

 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

อ.สาธต พนหลง

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อภสทธ

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 พนหลง

 


สาขาวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

อ.อโณทย รปขนเวบ


แผนกวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อ.ธระรฏฐ

 

แผนกวิชาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ

พนหลง