logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ครูพิเศษสอน

พิมพ์ PDF

จำนวนครูพิเศษสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร จำนวน 18 คน

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 พนหลง 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

อ.อนชา อ.วชา

 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

อ.สาธต พนหลง

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อภสทธ

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 พนหลง

 


สาขาวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

อ.อโณทย รปขนเวบ


แผนกวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อ.ธระรฏฐ

 

แผนกวิชาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ

พนหลง