logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

พิมพ์ PDF

 

อ.อดร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

อ.ชลต อ.ดษฎ อ.อภสทธ