logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรแผนกช่างยนต์

พิมพ์ PDF

 

อ.ศรายทธ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

รปขนเวบ

อ.จำนงค อ.สวทย อ.อนสรณ อ.เจรญศกด 

อ.อนชา อ.วชา พนหลง พนหลง