logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

พิมพ์ PDF

 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2525  ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร"

 

p4         p6

 จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช 2527 ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป  

p1        p3

  ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534   กระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะ "โรงเรียนสารพัดช่าง"

เป็น วิทยาลัยสารพัดช่าง “โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร” 

p5        p2

 จนถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญในปีการศึกษา 2537 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2542