logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 Administrator 217
2 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 Administrator 211
3 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Administrator 207
4 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 Administrator 217
5 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Administrator 215
6 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 Administrator 262
7 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 Administrator 233
8 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Administrator 224
9 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 Administrator 208
10 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 Administrator 227