logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Administrator 57
2 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 Administrator 124
3 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Administrator 124
4 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 Administrator 57
5 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 Administrator 68
6 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 Administrator 86
7 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 Administrator 80
8 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Administrator 101
9 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 Administrator 68
10 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 Administrator 115