logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Administrator 36
2 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 Administrator 104
3 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Administrator 109
4 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 Administrator 42
5 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 Administrator 55
6 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 Administrator 70
7 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 Administrator 66
8 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Administrator 86
9 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 Administrator 53
10 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 Administrator 91