logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ วันที่ 31มีนาคม 2565 sirinan prakham 15
2 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 sirinan prakham 18
3 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 sirinan prakham 41
4 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 sirinan prakham 18
5 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 sirinan prakham 18
6 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 sirinan prakham 20