logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 371
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 301
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 296
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 393
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 318
6 SAR 2558 Administrator 415
7 SAR 2557 Administrator 428
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 739
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1939
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 992
11 SAR ปีการศึกษา 2554 Administrator 1518
12 SAR ปีการศึกษา 2555 งานศูนย์ข้อมูลฯ 591