logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 381
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 308
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 304
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 401
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 325
6 SAR 2558 Administrator 422
7 SAR 2557 Administrator 437
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 752
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1970
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 997