logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 360
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 295
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 288
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 381
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 308
6 SAR 2558 Administrator 406
7 SAR 2557 Administrator 420
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 730
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1899
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 983