logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งประดิษฐ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560 งานศูนย์ข้อมูล 411
2 สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2558 งานศูนย์ข้อมูล 2414