logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักสูตร ปวช./ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พิมพ์ PDF

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

v หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

v หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

v หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563