logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

พนหลง

 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

อ.กลาณรงค
 
อ.พมลรตน พนหลง
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ
 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 

 

อ.กฤษณะ
 
อ.อสรพงษ
 
อ.ณฐพชร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

เมย สรนนท