บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ว

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.ชลต
 
อ.จำนงค
อ.สขจตตา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
หัวหน้างานสื่อ
การเรียนการสอน
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

 

รปขนเวบ อ.สายชล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

พนอย ฝน พหญง