logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ว

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.ชลต
 
อ.จำนงค
อ.สขจตตา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
หัวหน้างานสื่อ
การเรียนการสอน
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

 

รปขนเวบ อ.สายชล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

พนอย ฝน พหญง