บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

รปขนฝายบรหารทรพ

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 อ.ประวณา อ.ถาวร   อ.หนง     อ.พมลรตน
         หัวหน้างานประชาสัมพันธ์          หัวหน้างานอาคารสถานที่                 หัวหน้างานพัสดุ                 หัวหน้างานบัญชี

 

อ.พรรณ   อ.ดษฎ   อ.รชดา   อ.แหมม
           หัวหน้างานบุคลากร             หัวหน้างานทะเบียน                หัวหน้างานการเงิน         หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

 

รปขนเวบ พหนงง
เตล
รปขนเวบ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 
ถรวฒน  พหนง ปาตอย   พตา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
พนักงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
พมมท  ป   พจำปา พพจน 
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
แม่บ้าน
นักการ
 นาวรตน
ลงเจรญ
พป 
พตม
ช่างเหล็ก
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
 รปขนเวบ
ลมทม
ลงเฉลม ลงตอ
 นักการ
ยาม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ยาม