บุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

พิมพ์ PDF

พนหลง

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 
อ.ศรายทธ
 
อ.อนสรณ
 
 
อ.เจรญศกด
หัวหน้างานปกครอง
 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
 อ.อนชา  
อ.สวทย
 
อ.เลศชาย 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 
 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 

พหนอย  รปขนเวบ