หลักสูตรที่เปิดสอน

พิมพ์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา ดังนี้ Downloads-icon

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ช่างอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างยนต์

ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

พาณิชยกรรม

การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ

การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

         

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี รับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา ดังนี้ Downloads-icon

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ช่างอุตสาหกรรม

เทคนนิคเครื่องกล

ไฟฟ้ากำลัง

เทคนนิคเครื่องกล

ไฟฟ้ากำลัง

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

3.หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการศึกษานอกระบบ  ได้แก่

                    - หลักสูตรระยะสั้น 30 – 225  ชั่วโมง

                    - หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

4.หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา (แกนมัธยม) เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยนักเรียนจะเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดการศึกษา

5.การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หรือการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ โดยผู้เรียนจะเรียนรายวิชาสายสามัญที่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเรียนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆในช่วงภาคฤดูร้อนและภาคฤดูฝน เมื่อผู้เรียนสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

6.หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีงานทำแล้ว โดยมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2 ใน 3  ของหน่วยกิตทั้งหมดเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ