ข้าราชการครู

พิมพ์

 จำนวนข้าราชการครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร  จำนวน 15 คน

 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 อ.ศรายทธ พนหลง

สาขาวิชาช่างเชื่อม

อ.บอล

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อดร อ.ชลต อ.ดษฎ

 

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ.ณรงค 

 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด

รปขนเวบ

 

สาขาวิชาการบัญชี

อ.สาคร อ.พมลรตน อ.รชดา

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 อ.พรรณ อ.สายชล

แผนกวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

พนหลง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 อ.หนง 

 

 

แผนกวิชาฝึกอบรมอาชีพและบริการวิชาชีพ

 

 อ.สรยา พนหลง