ข้อมูลอาคารสถานที่

รูปภาพชื่ออาคาร/สถานที่
อาคาร 4 จำนวน 4  ชั้น
ใช้เป็นอาคาร เรียนและปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม
อาคาร 5 จำนวน 4  ชั้น
ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประเภทวิชาคหกรรม
อาคาร 6 จำนวน 4  ชั้น
ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 4  ชั้น
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดเทคโนโลยี ห้องประชุมใหญ่ ห้องเรียนทฤษฎีปฏิบัติสาขาวิชาช่างยนต์
อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง
เป็นสำนักงานฝ่ายวิชาการ
แฟลตพักครู 4 ชั้น (14 หน่วย) จำนวน 1 หลัง
ใช้เป็นที่พักของครูและบุคลากร
บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
บ้านพักครูเรือนแถว 6 ห้อง จำนวน 1  หลัง
บ้านพักครูเรือนแถว 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง
อาคารสหการวิทยาลัย เป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
อาคารสำหรับ องค์การ อวท จำนวน 1 หลัง
ป้อมยามด้านหน้าวิทยาลัย 1 แห่ง
โรงอาหาร 1 หลัง
ลานอเนกประสงค์