ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย

ชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ลำดับชื่อ – นามสกุลระยะเวลาย้ายไปรับตำแหน่ง
1นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ธันวาคม 2526 – กุมภาพันธ์ 2531วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
2นายจรัญ พรมเสนตุลาคม 2531 – มกราคม 2539วิทยาลัยเทคนิคน่าน
3นายหวาน นามแป้นมกราคม 2539 – ธันวาคม 2540วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
4นายฉลาด ด่านศิริกุลธันวาคม 2540 – กุมภาพันธ์ 2543ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด
5ว่าที่ ร.ต.ทิพย์ ชื่นเนียมตุลาคม 2543 – ธันวาคม 2544วิทยลัยการอาชีพชนแดน
6นายประธานวิทย์ ยูวะเวสธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2546วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
7นายพีระพล พูลทวีมีนาคม 2546 – พฤศจิกายน 2547วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
8นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่องธันวาคม 2547 – สิงหาคม 2549วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9นายเสรี เสียงวัฒนะกุมภาพันธ์ 2550 – กันยายน 2558เกษียณอายุราชการ
10นายสมหมาย โพธิ์อ่อนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2560วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
11นายชัยณรงค์ ดัชมาตย์ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2562วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
12นายสุชาติ มหายศธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
13นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ชื่อใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ลำดับชื่อ – นามสกุลระยะเวลาย้ายไปรับตำแหน่ง
1นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ21 ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565เกษียณอายุราชการ
2นายบุญลือ อยู่คง03 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน