ปัชญา / วิสัยทัศ

ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร


“ความรู้ดี มีทักษะ จริยธรรมนำชีวิต”

                  คือ  ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ความรู้ดี                      :   รู้จริง  รอบรู้  เป็นครูคนได้
มีทักษะ                       :  มีความชำนาญนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
จริยธรรมนำชีวิต  :  ดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

สีประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

สีเขียว     หมายถึง    การเจริญงอกงาม  เติบโต   ความคิดสร้างสรรค์

สีเหลื่อง  หมายถึง     มีพลัง  ปัญญา  ความสำเร็จ