สายต่อผู้อำนวนการ

ระบบสายตรงผู้อำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรัปรุงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร
2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ การรับสินบน ความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น  ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นความลับทางราชการ วิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนจริง หากไม่ประสงค์ให้วิทยาลัยฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อจะสามารถติดต่อกลับหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้